www.tholilulagam.com, www.tholilulagam.tk

Search This Website

Loading...
News Update :

ஆன்லைனில் சம்பாதிக்க - தொழில் பயிற்சி EARN ONLINE, BUSINESS TRAINING

எங்கள் மூலம் பயிற்சி பெற்று வீட்டிலிருந்தே ஆன்லைன் மூலம் மாதம் இருபத்திஐந்தாயிரத்திட்கு(25000/-) மேல் சம்பாதிக்க உடனே தொடர்பு கொள்ளவும். பயிற்சி கட்டணம் ரூபாய் 6000/- மட்டுமே. Cell: 0-7373630788 - தொழில் உலகம்


Home Based Earning Chances for You....
Get the Genuine Online Training From Us
Earn Through Online Regularly
Just Earn Passive Income Rs.2000 to 25000/-
Training Fees Just Rs. 6000/- One Time Only.
Contact & Start Today
Cell: 0-7373630788. www.tholilulagam.com

RESUME WRITING

தொழில் ஆலோசனை (Business Consulting)

சுய தொழில் தொடங்க,
தொழிலை மேம்படுத்த,
மெசினரிகள் வாங்க,
தொழில் சம்பந்தப்பட்ட லோன்கள்,
மார்க்கட்டிங் தொடர்பான சந்தேகங்கள் போன்ற அனைத்திற்கும் கட்டண ஆலோசனைக்கு தொடர்பு கொள்க:

செல்: 0 - 7373630788 சென்னை.
E-mail: tholilulagam@gmail.com
இலவச ஆலோசனை 100 சதவீதம் வழங்கப்படாது. 20 வருட அனுபவமுள்ள ஆலோசகர் மூலம் ஆலோசனை வழங்கப்படும்

ஆன்லைன் வேலை ONLINR JOB - பெண்கள் மட்டும்

தமிழகம் முழுவதும் டிகிரி படித்த ஆங்கிலம் நன்கு படிக்கத் தெரிந்த லேப்டாப் அல்லது டெஸ்க்டாப் கம்பியுட்டர் இன்டர்நெட் கனேக்சனுடன் வைத்துள்ளவர்கள் மேலும் கம்பியுட்டரை வேகமாக கையாலத்தெரிந்தவர்கள் மட்டும் எங்கள் இணையத் தளத்தை பார்வையிட்டு பின்னர் விண்ணப்பிக்கவும்

இணையத்தள முகவரி :
www.onlineprojects.tk


Starting a Shoe Factory Business

Monday, 5 October 2015

Are you thinking of opening up a business that will reap great profits? Do you like the idea of starting your own manufacturing business? Why not start your own shoe factory business?

Anyway, every person in this world needs a good pair of shoe. Learn more by reading the following guide and tips on how you can step your way to success.

Everybody needs a good pair of shoe. Some even needs a closet-full of shoes to make them happy. Shoes, therefore, are in demand any time of the year. With this, a business in the shoe industry is one of the most profitable industries that could bring success to any entrepreneur with the right skill and good business sense.

To startup a shoe factory business, a few things must be remembered in order to ensure stability and success in this trade. The following are some points and guidelines to be remembered in establishing your own shoe factory.

Secure a Shoe Factory Business License

The first thing to do is to contact the local zoning authority to ensure that the intended business site is within the allowable area for such type of factory. Then, secure the proper business licenses and permits. Ensure that all legal documents are processed to avoid potential legal impediments to your shoe factory. This may entail some cost, but this will save you more if the government authority discovers that your business lacks permit or is defective.

Determine Your Target Market

The next thing to do is to determine your target market for your shoe factory. Choose which type of shoe you would like to manufacture, whether sports shoes, formal shoes or if you can manufacture any type of shoes. To do this, you must take in to consideration the availability of raw materials in relation to the capital and skill you possess.

Create a Shoe Factory Business Plan

Every profitable business starts with a concrete business plan. This enables an entrepreneur to see every angle of the business and dealing with potential problems effectively. This also adds efficiency and stability to the business.

Accordingly, the business plan should include the business site, the machineries and equipment needed in manufacturing shoes, where to buy raw materials, the number of employees and your potential buyers.

The size of the manufacturing site should depend upon the size of the intended operation while reserving a space for possible expansion. The factory must be divided to different segments for different manufacturing stage. Also, the machineries and equipment should be positioned inside the manufacturing site while keeping functionality and convenience in mind.

As much as possible, hire employees who already has experience in shoe manufacturing. If this is not possible, reserve a portion of your capital for training employees to ensure the quality of your shoes.
Lastly, contact wholesalers and small shoe stores as your initial clients. Beware of wholesale clubs advertised in the Internet. Some of these are not legitimate or not good clients.

Start a Weight Loss Home Business

Wednesday, 30 September 2015This time obviously is the right time to start a weight loss home business with the obesity cases in America is high and many of these adults are aware and even planning to correct this weight problem right away.

Here are simple options and tips on how to drive this reality towards your financial success.
In a recent survey done in America, it is found that 50% percent of the adult feel that their weight is too high. This result is reflected by the obvious rampant obesity cases that can be seen in the country. Furthermore the survey tells that about 80% of these adults are looking forward sooner or later to start correcting their weight problem. If you are the entrepreneur who have leanings towards health and fitness, this survey can surely stir you up to start a weight loss home business.

If you are already had the thought of the idea to start a weight loss business, there are basically two ways wherein you can handle or begin this lucrative health and fitness clinic. The usual way, which is heavily capital-driven proposition, is for you to start the weight loss clinic in a fixed location wherein you have to pay for the space of your clinic. The second, which is not capital-intensive option, is to start your weight loss business right on the comfort of your home. If you are reading this article, then it is given already that you are geared towards on starting your weight loss business right in your doorstep.

The question now is how you can easily start this weight loss home business in quick, simple manner; building a business usually takes a lot of complicated work but right planning and budgeting will solve this issue.

Buy a Franchise to Start a Weight Loss Home Business

It is obvious that before you have thought about this great home business idea that there are already similar businesses that are existing and successful in this industry. Among these similar businesses are some that allows franchising options for those people who are in the same entrepreneurial frequency as them. You then have an option to exploit this opportunity for you to start reaping quick returns for your investment (of course this franchise company should allow you to do your business at home). Advantages of this option are strong brand recognition and ongoing franchise operational support.

Must-know on Getting Success in Starting a Weight Loss Home Business

It was already mentioned that right planning and budgeting should be the first step when starting a weight loss home business. Besides this pointer, you still have to deal about product ordering from reputable drug manufacturing entities. To gain a competitive advantage in this information age, you must have information management and internet technology skills to gain leads and client.

Start Your Own Call Center Business

Call center businesses are mushrooming anywhere. This means that you can also start your own call center business and then make it big! Learn more on its easy start-up.Investing in a call center business can be one of the most lucrative businesses that you can have. With so many companies needing staff for customer hotline and other kinds of phone-in support, you will never run out of good paying clients.

To start your own call center business, you need to have a mentor for the business, a business plan, and of course, the right amount of capital.

The first major step that we have to accomplish is to make an intensive research about this industry. The fastest and widest source that you can use is the Internet. You can also visit your local libraries and research centers about the call center business. Knowing more from the existing call center owners can also become very helpful. You can either choose an in-house call center or an outsourced one. In-house means you can provide your service with one company but outsourcing will allow you to cater to different companies who needs your services. Make a research about the regulations and the licenses that you have to abide with. You can also include the prices of the equipments that you will use to make early comparisons.

After your research, you can now make an outlined plan in starting up your business. Try to evaluate what you have research and consider every fact while you plan for the business. By doing so, you can also choose what type of setting will fit your company. You must define your strategies and the productivity measures that you will apply. It can be some measures on how to give excellent customer service, quick but quality troubleshooting techniques, empathy, and other factors needed for call center agents and heads. You can also include in the plan negotiating with companies that will monitor the quality of calls that your company staff will make. Choosing a business mentor is advisable. You can seek the advice of the counsellors that guides small businesses and entrepreneurs. After you have carefully planned the business and you have already chosen a good location then you can now start looking for long-term clients.

The final step before you can start your operations is to set up the company. The best way to advertise is to set up a website. But this should be done after you have already obtained the needed licenses and permits for your business. Through websites, you can do job hiring, negotiations from prospective clients, and showcasing your company services.

Next, obtain and install your needed equipments. Make sure that the Internet and telephone services are of good quality and already secured. High-skilled technicians should be present at all times in case there are technical troubles. Hire trained agents and other staff. If all are set in place then you can now start operations.
Mineral Water Factory Set up & Project Details

Introduction
Mineral Water originally meant water from vari­ous natural springs which are thought to be having medicinal and curative value. These spring waters, although contain dissolved chemicals of medicinal properties, also contain harmful micro-organisms. Besides this the underground and surface water is also not potable due to hardness as well as due to presence of toxic substances and Bacteria. This re­quires suitable treatment and purification to make it safe and potable drinking water with long shelf life. The water is packed in suitable food grade packing generally in PVC or PET Bottles of differ­ent capacities.
 
 

Product
 
 
   Water in its pure from is oxide of hydrogen or hydride of Oxygen. It is transparent and colourless liquid with a melting point of 0°C and a boiling point of 100°C. Its refractive index is 1.00 and specific gravity 1.0. Pure water is tasteless, however the pres­ence of minerals and dissolved salts and gases im­part taste in the water. Depending upon the quality of Raw water, suitable treatment is given to the water to make it as per the standards and packed in food grade plastic Bottles with label Indicating de­tails of composition, date of bottling, expiry date, quantity etc.
 
 

Market

     The Consumption of Bottled Mineral water is linked mainly with tourism industry as the concept has virtually been imported from the western life­style. The necessity of safe and hygienic drinking water laid to an increase of it demand in star Hotels, get togethers, conferences and Banquets. The de­mand for mineral water by the year 2000 is expected to be about 1200 Lakh Bottles per annum. Parle groups Bisleri and Bailey has about 70% of share of the total market and the balance is shared among other brands. 
 
 
 
 
Suggested Capacity
     The minimum economic capacity for the manu­facture of Mineral-water is 15000 Bottles per day or 45 Lakh Bottles per year.
.
Land & Building
The unit requires about 1000 sq. mtrs of land with covered area of 500 sq.mtrs.
Raw Materials
The requirement of raw materials for the manu­facture of 45 lakh bottles (one liter) of Mineral Water per year is as under:-
PVC Bottles                      :                45 Lakh Nos.
HDPE Caps                      :                45 Lakh Nos.
Corrugated Boxes             :             3.75 Lakh Nos

Utilities
     The unit will require a total connected load of 60 KVA and a maximum demand of 50 KVA. Water requirement is about 11 5000 KL per annum.


Manufacturing Process
    Raw water is purified by passing it through sand filter and Activated carbon filter. Excess hardness is reduced by softner and the softened water is passed through micron filters to make it sparkling clear. To make it bacteria free this water is passed through ultraviolet light radiation. Packing of the water is done by Bottling System comprising of the facilities of Bottling system comprising of the facilities of Bottle rinsing, Filling and capping, Bottled mineral water is packed in the cartons.

Plant & Machinery
Raw water pump
Sand filter
Activated carbon filter
Softener
Micron Filteration system
Ultra Violet System Water Storage Tanks
Automatic bottle Rinsing, filling and Capping line

Personnels
    The unit requires to employ about 20 persons including staff for office and factory for production supervision and administration.

Estimated cost of the project
    The project cost for setting up a unit a manu­facture 45 lakh Bottles per annum is estimated as follows:

1.  Land & site development                               $8571.42
2.   Building                                                        $22857.14
3.  Plant & machinery                                         $42857.14
4.  Technical know-how & engineering
fees                                                                      $4285.71
5.   Other misc. fixed assets                                $10000
6.   Preliminary & preoperative expenses           $11428.57
7.   Margin money for working capital               $8571.42
8.   Contingencies                                               $7142.8
TOTAL                                                               $115714.28

Suggested Means of Financing

1.  Long term loan                                               $ 77142.85
2.  State cash subsidy                                          $14285.71
3.  Promoters capital                                            $ 24285.71
TOTAL                                                                $115714.28

Subsidy is taken as 15% of the Fixed Capital Investment, however it varies from  state to state, rang­ing from 10% to 25% depending upon the category of identified backward area.

Business opportunities in India

There are plenty of exciting business opportunities in India. We have started a list of business ideas for those entrepreneurs who are interested in Internet ventures, outsourcing technology, e-commerce opportunities, software development opportunities, business trends and other business ideas. We hope to add to this list as we find case studies in Bangalore, India.
  • Online Customer Support From India
  • E-Commerce Export Opportunities In India
  • Export Animations, multimedia, Graphics Or Other Content Products
  • Export Data Services
  • Start A Software Company
  • E-Commerce Business Opportunities Within India
  • Future Topics...1. ONLINE CUSTOMER SUPPORT FROM INDIA

There is a company in Bangalore that has pioneered this idea. Aditi (www.aditi.com) provides email customer support for Real Media. The customer in America who needs support will have his problem solved via email by a team of Indians. The Internet has opened the door for this type of opportunity. It really is true that the geographic barriers are coming down.
The Potential: The business potential in this type venture is the cost savings of running a business in India. There is a huge labor pool of good quality English speakers who can easily handle customer support for web sites like RealMedia. The cost to hire someone to do this is about US $150-$200 per month. You can expect to hire a very nice English speaker who has had some computer training. Furthermore he or she will have a pleasant attitude, as most Indians are warm and friendly.
The Downside: The risk is that the customers will not be served well if the Indian staff is not trained properly. The staff needs to understand the mindset of the American customer. This can easily be overcome as long as the potential problem is recognized.


2. E-COMMERCE EXPORT OPPORTUNITIES IN INDIA

There are plenty of things that can be purchased and exported. One young man has sought out unusual coffee and spices and now has an e-commerce site where he sells these items through the mail. Perhaps it is not even necessary to           purchase and warehouse anything. Partnering and establishing joint ventures with Indian companies would give you the opportunity to handle a variety of products without the risk and cost. You could simply create a website that sells the products. This is not much different than Amazon.com. Do you realize they don't publish books? They just sell other's. Often they have the book sent to the customer directly from the publisher eliminating the shipping and storage. 

The Potential: The potential is to find a niche market. Perhaps this could be in the area of health care products, herbs or plants that are only found in India.
The Downside: The risk is that the product may not sell. Fortunately the Internet can be used to test the market before taking much risk. It is much easier to find the demand for items and then meet that demand than to start with the product. India has plenty of products that can be tested on the market.

3. EXPORT ANIMATIONS, MULTIMEDIA, GRAPHICS OR OTHER CONTENT PRODUCTS

Again this idea utilizes the skilled creative labor force in India. We have not been able to find a case study of a company doing this in India. 

The Potential: The potential is to fill the huge demand for quality content that the web is creating.

The Downside: The downside is that it requires careful supervision to assure that the product communicates effectively to a Western audience. For example, a Westerner's taste for colors is different to that of an Indian.

4. EXPORT DATA SERVICES

Any kind of outsourcing of data entry or data conversion is a good candidate for a successful start up business in India. The hottest thing these days in Bangalore is medical transcription. Doctors and hospitals in the USA send their audio transcriptions via the Internet to Bangalore, India. They send the audio file at 5:00pm which is around 5.00am in India. The workers can do their work so that the Doctor has the text document the next morning. In Bangalore you can find good examples of companies already doing this. Go to Yahoo and type in "data entry India" or "data conversion India". You will be startled by the amount of information that is available.

The Potential: The potential for this type of business venture is great. Many of the Bangalore companies are growing and adding employees quickly. The reason there is such a global demand for this kind of work is because companies want to have their documents in a digital format. This conversion may include scanning the document into the computer and then going one-step further and tagging and indexing them in HTML SGML or XML so that it can be put on the Internet and easily retrieved. The entrepreneurs who are willing to joint venture with Indian partners to start up a business like this will not only make money but will be doing a great service for India by providing high quality skilled jobs.

The Downside: The risk is in, not maintaining top quality work for the client. This has been a complaint of many clients.


5. START A SOFTWARE COMPANY

There is nothing new about this. There are plenty of success stories. Bangalore already has at least 600 software companies. Most of these are Indian owned and non-resident Indians have started a few of them. For a list of Bangalore software companies you can go to resource page. Government of India and especially Karnataka (the state in which Bangalore is), is encouraging foreign involvement and investment and has turned on the green light to hi-tech companies. They have even created some tax incentives for this industry. 

The Potential: The potential is for the development of quality software using the extremely intelligent labor force in India at a lower cost. Cost savings can be found in rent, insurance etc. High quality programmers can be hired for 25%-50% of the cost of the same software programmers in the West. For a good example look at gseindia.com and read the history of this high end Swedish/Indian Software Company.

The Downside: The downside is that there are inefficiencies related to working in India i.e.: erratic power, government bureaucracy, poor Internet connections etc. Unless the cost saving is considerable, many of the problems related to doing business in India will offset the benefit.

6. E-COMMERCE BUSINESS OPPORTUNITIES WITHIN INDIA

The consumer market is huge and expanding. It is not only growing by sheer population growth but also because the improving economy is producing a growing class of people with disposable income. Furthermore this potential market is relatively untouched. It is only in the past few years that many consumer products have become available in India. 

The Potential: The potential is to get involved early in the e-commerce boom. As of now there are only a handful of companies involved. The potential is limited for the next year or two (see below). But keep in mind that China had only 600,000 Internet users in November 1997 and by October of 1999 China has about 4 million users (And the big advantage that India has over China is the common use of the English language.). The same growth of the Internet will happen in India. 

The Downside: There are some serious obstacles in the way. Few people are used to the idea of mail order. It may take one or two years for the trust to be established between the customer and the company. Also the middle class is 50-70 million but only about 1 million have direct access to the Internet, only 1 in 36 Indians have a phone and most don't have a credit card.

Popular Posts

Loading...

About Me

My Photo

I am creative & Innovative. I am interested to help someone in anyway. Especially this site give me a chance to help others. This www.tholilulagam.com is stepping stone for the Business Start up Peoples and who search the Business Ideas. So i am expecting some support like paid article from the companies / Entrepreneurs.
 

© Copyright Tholil Ulagam ( தொழில் உலகம் -BUSINESS WORLD ) 2010 -2011 | Design by ANGEL TECHNOLOGIES | Published by Infotech Solutions Templates | Powered by ANGEL TECHNOLOGIES.